Regulamin wygrywaj.to

 

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy dokument normuje zasady korzystania ze strony wygrywaj.to i warunki rejestracji Użytkowników na FORUM tego serwisu poprzez sieć Internet.
 2. Dostawcą usługi wygrywaj.to jest Tomasz Klaja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „SANIT-GROUP” Tomasz Klaja z siedzibą przy ul.Ogrodowej 1, 32-640 Zator, NIP: 5492210880, REGON: 121174539 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej wygrywaj.to zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  • hardware,
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarkę internetową,
  • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
 5. Użytkownik uprawniony jest do korzystania wygrywaj.to w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 6. SANIT-GROUP nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach wygrywaj.to informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 7. SANIT-GROUP zastrzega, że korzystanie z wygrywaj.to odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 8. SANIT-GROUP nie udziela żadnej gwarancji, że dane i informacje na stronach wygrywaj.to Serwisów sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
 9. SANIT-GROUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem wygrywaj.to i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
 10. SANIT-GROUP nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach wygrywaj.to w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 11. SANIT-GROUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z wygrywaj.to w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

FORUM

 1. Subskrybentem Forum może być każda osoba fizyczna, która posiada dostęp do sieci Internet zwana dalej „Użytkownikiem”
 2. Z chwilą kliknięcia w link aktywujący przesłany na adres – e-mail Użytkownika podany w ścieżce rejestracji zostaje zawarta Umowa a użytkownik Internetu staje się Użytkownikiem.
 3. Aby korzystać z zasobów Forum, Użytkownik musi założyć osobiste konto, zwane dalej “Kontem”. W tym celu powinien zapoznać się z regulaminem, a następnie prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami wypełnić formularz rejestracyjny.
 4. Opcje: wyszukiwania i przeglądania Forum, są dostępne dla każdego użytkownika sieci Internet.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy:
  1. w przypadku cesji praw i zobowiązań SANIT-GROUP,
  2. w przypadku złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z tego prawa w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu,
  3. w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 7. SANIT-GROUP zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
  1. na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy Użytkownik nie korzystał z Forum,
  2. w każdym czasie, w przypadku złamania Regulaminu.
 8. Warunkiem korzystania z Forum jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 9. W ramach rejestracji Użytkownik podaje m.in. adres e-mail oraz fantazyjną nazwę Użytkownika (Nick).
 10. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości od SANIT-GROUP oraz od innych Użytkowników.
 11. SANIT-GROUP zastrzega sobie prawo do:
  1. odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika,
  2. zmiany przydzielonego Użytkownikowi Nicka ze względów bezpieczeństwa, lub programowych w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę.
 12. Z uwagi na hostingowy charakter Forum, SANIT-GROUP nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treści Użytkowników, w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania,
  2. treści przekazywane i publikowane na łamach Forum przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim,
  3. zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Forum i to z jakichkolwiek przyczyn,
  4. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Forum lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
 13. SANIT-GROUP zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Forum w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Forum bez podania przyczyn,
  3. zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Forum,
  4. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Forum, po opublikowaniu na stronach Forum odpowiedniej informacji,
  5. do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Forum na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Forum lub korzystania z niego innym Użytkownikom,
  6. do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie,
  7. usunięcia:
   1. wpisów i komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,
 14. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania Regulaminu,
  2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. nie naruszania praw osób trzecich,
 15. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  1. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
  3. przyjmuje do wiadomości, iż Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach usługi forum jest SANIT-GROUP.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane dla celu świadczenia usługi elektronicznej Forum zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  5. Podanie danych jest dobrowolne a na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnik podający dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres SANIT-GROUP.
 16. 16. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana SANIT-GROUP w formie pisemnej na adres mailowy lub siedziby SANIT-GROUP i określać:
  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika SANIT-GROUP,
  2. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
  3. zarzuty Użytkownika,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
  5. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 17. SANIT-GROUP obowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw.
 18. SANIT-GROUP gwarantuje Użytkownikom Forum prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 19. SANIT-GROUP w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 20. SANIT-GROUP, oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji SANIT-GROUP gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną SANIT-GROUP, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Forum oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.
 21. Dane użytkowników SANIT-GROUP wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach SANIT-GROUP i osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.
 22. W ramach świadczenia niektórych Usług SANIT-GROUP zbiera i przetwarza wspólnie z Partnerami, dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi zgodnie z ujawnioną na stronach wygrywaj.to Polityką Prywatności.
 23. SANIT-GROUP dołoży wszelkich starań, aby Forum oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 24. SANIT-GROUP zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
 25. SANIT-GROUP zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania usług w Forum bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 26. SANIT-GROUP zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
 27. Każdy Użytkownik Forum zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu niezwłocznie, w momencie pierwszego logowania się następującego po zmianie Regulaminu.
 28. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
 29. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Forum należy kierować na adres: konkursy@wygrywaj.to.
 30. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016.