Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych przez Sanit Group LTD  w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

Usługodawca:

Sanit Group LTD, z siedzibą w Londynie, przy 85 Great Portland Street, First Floor W1W 7LT, wpisana do Companies House pod numerem 10624566

Kontakt:

tel.: +48 518 084 028

e-mail: konkurs@wygrywaj.to

Jakie usługi świadczy Sanit Group LTD na swoich stronach:

 1. Usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.):
  • Usługi społecznościowe - usługi świadczone za pośrednictwem wygrywaj.to zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich Użytkownikom wymianę informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej SANIT GROUP LTD,
  • Usługi ogłoszeniowe – usługi świadczone na żądanie osób prowadzących działalność gospodarczą polegające na zamieszczeniu ogłoszenia produktach, usługach i związanych z nimi wydarzeniami marketingowymi i PRowymi.
  • dostęp do informacji na zasadzie ustawy prawo prasowe, zapewniający Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie użytkownika, w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych wygrywaj.to

Wymagania techniczne:

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
   • hardware,
   • połączenie z siecią Internet,
   • przeglądarkę internetową,
   • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
 1. SANIT GROUP LTD zastrzega, że w przypadku wygrywaj.to dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

Zakaz dostarczania treści bezprawnych:

 1. Zakazane jest korzystanie z WYGRYWAJ.TO w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 4. Usługi społecznościowe wymagają rejestracji i akceptacji odrębnego regulaminu świadczenia usług.
 5. Zgłoszenia treści bezprawnych należy dokonywać poprzez formularz kontaktowy lub na adres konkurs@wygrywaj.to

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: SANIT GROUP LTD lub elektronicznie na adres konkurs@wygrywaj.to
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez SANIT GROUP LTD.

Ochrona prywatności

 1. SANIT GROUP LTD gwarantuje Użytkownikom wygrywaj.to prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. SANIT GROUP LTD w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Dane Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych przepisami prawa.
 3. SANIT GROUP LTD umożliwia korzystanie z wygrywaj.to w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem wygrywaj.to wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
 4. SANIT GROUP LTD gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną SANIT GROUP LTD, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie wygrywaj.to oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.
 5. Dane użytkowników SANIT GROUP LTD wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach SANIT GROUP LTD i osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.
 6. W ramach świadczenia niektórych funkcjonalności SANIT GROUP LTD zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych usług, niebędące danymi osobowymi.
 7. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  1. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,
  2. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację użytkowników wygrywaj.to aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników wygrywaj.to przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej również: „UODO”) oraz po 25 maja 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest:

SANIT GROUP LTD

Dane kontaktowe

adres email: konkurs@wygrywaj.to lub pisemnie na następujący adres: 85 Great Portland Street, First Floor W1W 7LT , Londyn.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi elektronicznej oraz w innych celach tj.:

·        Statystycznym i analityki zgodnie uzasadnionym interesem administratora  -  podmioty współpracujące z  SANIT GROUP LTD, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu/celach.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w związku  realizacją usprawiedliwionego celu Administratora danych:

- podmiotom realizującym usługi płatnicze transportu towarów (kurierzy, Poczta Polska)

 

 Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

   

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się:
  1. w przypadku usług o charakterze czasowym, z chwilą opuszczenia stron SANIT GROUP LTD,
  2. w przypadku usług, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, umowa rozwiązuje się na zasadach określonych w w/w regulaminach.
 3. Do usług świadczonych drogą elektroniczną, co do których nie ustanowiono odrębnych regulaminów (brak zawarcia umowy) nie ma zastosowania ustawa o prawach konsumenta.

Nota prawna

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. SANIT GROUP LTD nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach wygrywaj.to informacji w ramach usług Informacyjnych, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników. SANIT GROUP LTD dostarcza informacje na warunkach ustawy prawo prasowe.
 3. Przyjęty w na stronach wygrywaj.to wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 4. to zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 5. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach wygrywaj.to jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 6. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części wygrywaj.to w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody SANIT GROUP LTD poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.